Algemene Voorwaarden  LIBERO

ARTIKEL 1    Definities

Deze algemene voorwaarden definiëren onderstaande definities:

Libero
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Libero Leisure Careers B.V., statutair gevestigd te gemeente ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75413213, hierna te noemen: Libero.

Opdracht
Een overeenkomst tussen partijen waarbij Libero zich verbindt jegens opdrachtgever om diensten te verrichten, welke staan omschreven in de overeenkomst.

Opdrachtgever
Iedere natuurlijke – of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en daarmee opdracht heeft gegeven aan Libero tot het uitvoeren van een opdracht.

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht inzake (onder meer) arbeidsbemiddeling, werving en selectie, uitzenden, detachering, payrolling, bemiddeling van zzp-ers en/of projectmanagement, tussen Libero en de opdrachtgever.

Kandidaat
De door Libero te bemiddelen persoon ten behoeve van de definitieve of potentiële opdrachtgever de overeenkomst.

ARTIKEL 2    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en/of mondelinge uitgebrachte offertes, aangenomen opdrachten dan wel gesloten overeenkomsten van opdracht, waarbij Libero diensten verricht in zake:
 • Arbeidsbemiddeling; werving & selectie, uitzenden, detacheren, payrolling, bemiddeling van zzp-ers, bemiddeling van stagiaires;
 • Projectmanagement; technieken en processen die betrekking hebben op de inzet van arbeidskrachten zoals Poolmanagement, Poolbeheer, Planning, etc.
 • Projectmanagement; technieken en processen die betrekking hebben op de inzet van arbeidskrachten zoals Training en Opleiding.
 • Overige dienstverlening door Libero verricht en betrekking hebbende op bemiddeling van en naar arbeid en of de administratieve verwerking voortvloeiend uit bovenstaande onderwerpen.
 1. De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij anders overeengekomen is.
 2. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.
 3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.


ARTIKEL 3    Uitvoering overeenkomst

 1. Bij de acceptatie en uitvoering van een opdracht neemt Libero de uiterste nauwkeurigheid in acht. Libero heeft hiertoe een inspanningsverplichting. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de uitvoering van de opdracht aan de verwachtingen voldoet. Libero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na het beëindigen van de overeenkomst, de uitvoering van de opdracht niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verstrekt aan Libero voor aanvang van de opdracht een duidelijke en complete functieomschrijving van de opdracht. Libero bepaalt aan de hand van deze informatie alsmede de haar bekende kennis en opgedane vaardigheden of en op welke wijze en in overleg met de opdrachtgever, de opdracht zal worden uitgevoerd.
 3. Tijdens de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor schade en vrijwaart Libero volledig van elke schade aan de opdrachtgever of aan derden. Een en ander geldt met name bij het ter beschikking stellen van kandidaten en ontstaan door handelen of nalaten van de kandidaat enig verband houdend met de door hem/haar verrichte werkzaamheden bij of ten behoeve van de opdrachtgever.

Van bovenstaande bepaling is sprake tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid van Libero bij het uitvoeren van de opdracht en de arbeidsbemiddeling van kandidaten. De vrijwaring in dit lid (artikel 3.3) omvat eveneens alle eventueel door Libero in dit kader te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verhaal van schade.

 1. Libero heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Libero maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.


ARTIKEL 4    Duur van de opdracht

Ten aanzien van duur en beëindiging van opdracht en eventuele deelopdracht(en) gedurende welke Libero ten behoeve van de opdrachtgever uitvoering geeft aan de overeenkomst, geldt:

 1. Is voor de duur van de betreffende opdracht niet vooraf een bepaalde termijn vastgesteld, dan kan de opdrachtgever deze opdracht, inclusief eventuele deelopdrachten, beëindigen met een schriftelijke opzegging van 10 werkdagen, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
 2. Is voor de duur van betreffende opdracht wel vooraf een bepaalde termijn vastgesteld, dan eindigt de opdracht van rechtswege op de overeengekomen einddatum en stopt Libero met de door opdrachtgever gewenste werkzaamheden, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.
 3. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij (buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald) gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte, de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven , met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
 • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de andere partij zijn/haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd,
 • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 1. Indien Libero overgaat tot ontbinding zoals bepaald in lid 3, zijn de vorderingen die Libero heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar.
 2. Libero is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe, dan wel indirecte schade die de opdrachtgever lijdt door ontbinding van de overeenkomst.


ARTIKEL 5    Facturatie en betaling

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met opdrachtgever afgesproken bepaling in de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Libero, zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 10 werkdagen na de factuurdatum zijn betaald op de bankrekening van Libero of een door Libero tot incassering gemachtigde rechtspersoon, zoals vermeld op de factuur. Uitsluitend betalingen aan Libero zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door Libero tot incassering ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.
 3. Om tijdige betaling te bevorderen, dient de factuur binnen 5 werkdagen door opdrachtgever gecontroleerd te worden.
 4. Reclamaties inzake de hoogte en/of inhoud van de factuur dienen binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Libero kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de genoemde termijn heeft de opdrachtgever zijn/haar (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem/haar verschuldigde bedragen, is hij/zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de hoofdsom per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het bedrag.
 6. Libero heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen in mindering te laten strekken (in de eerste plaats) van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend conform het Besluit buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 20% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Libero hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de door Libero gemaakte kosten voor een juridische procedure.


ARTIKEL 6    Aansprakelijkheid

 1. Indien Libero aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 2. Libero is niet aansprakelijk voor directe, dan wel indirecte schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Libero is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke door of namens opdrachtgever aan Libero zijn verstrekt.
 3. Tijdens de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever ten alle tijden aansprakelijk voor directe en indirecte schade. De opdrachtgever vrijwaart Libero volledig van elke directe of indirecte schade aan de opdrachtgever of aan derden. Een en ander geldt met name bij het ter beschikking stellen van kandidaten en ontstaan door handelen of nalaten van de kandidaat enig verband houdend met de door hem/haar verrichtte werkzaamheden bij of ten behoeve van de opdrachtgever.

Indien Libero aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, om andere redenen dan in het voorgaande genoemd, dan is de aansprakelijkheid van Libero te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar zal worden uitbetaald.

 1. Libero is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daarmee is aansprakelijkheid van Libero voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door berdrijfsstagnatie, in alle gevallen uitgesloten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Libero of haar ondergeschikten.


ARTIKEL 7    Overmacht

 1. Libero is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Libero geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Libero niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Libero of van derden daaronder begrepen. Libero heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Libero haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Libero kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever.
 4. Voor zoveel Libero ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst, inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze al kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Libero gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


ARTIKEL 8    Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Libero voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Libero toe te rekenen is. Indien Libero uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Libero zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden.
 2. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Libero, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle daardoor ontstane kosten aan de zijde van Libero en derden daardoor ontstaan, komen direct en integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de door Libero gemaakte kosten voor een juridische procedure.


ARIKEL 9      Leiding en toezicht / Goed opdrachtgeverschap

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van kandidaten die via Libero bij hem te werk zijn gesteld (en als zodanig een dienstverband hebben bij Libero) bij het te werk zetten, de uitvoering van het werk, het toezicht houden en het leiding geven, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is ook de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de veiligheid op de werkplek. De opdrachtgever wordt geacht de kandidaat net zo goed te instrueren, te begeleiden en te behandelen als zijn eigen werknemers, waarbij de Arbeidsomstandighedenwet de opdrachtgever aanmerkt als de “werkgever” van de kandidaat. De opdrachtgever is, in het verlengde daarvan, verantwoordelijk en aansprakelijk als zich directe dan wel indirecte schade voordoet en vrijwaart Libero daarvoor.
 3. De genoemde schade die ontstaat uit het doen of nalaten van de kandidaat betreft niet alleen schade aan de opdrachtgever zelf, maar ook aan derden dan wel aan de kandidaat zelf.


ARTIKEL 10 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

(zie ook privacy Statement Libero)

 1. Bij de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever en zoals afgesproken in de overeenkomst, neemt Libero te allen tijde de wettelijke bepaling in acht ter voorkoming van discriminatie in welke vorm dan ook. Libero zal derhalve alleen onderscheid maken op basis van functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid (in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook) zullen niet relevante eisen bij het verstekken van de inlichtingen aangaande de opdracht, niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld.
 3. De opdrachtgever zal Libero voor de mogelijke gevolgen van een door opdrachtgever gemaakt ongeoorloofd onderscheid vrijwaren.


ARTIKEL 11 Algemene bepalingen

 1. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Libero, verschil in inzicht ontstaan over het bepaalde in de overeenkomst en/of mochten zich situaties voordoen die in de overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Libero de alsdan ontstane situatie, voordat er een procedure aanhangig kan worden gemaakt, in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
 2. De opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
 3. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdrachtbevestiging, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Libero zijn overeengekomen.
 4. Aangaande de dienstverlening inzake de arbeidsbemiddeling zal opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming van Libero, kandidaten die aan hem/haar zijn voorgehouden, maar waarmee, hetzij via opdrachtgever direct, hetzij via Libero, geen dienstverband was of is aangegaan, (alsnog) rechtstreeks in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken. Dit op straffe van een door de opdrachtgever aan Libero, zonder rechtelijke tussenkomst, te verbeuren boete van € 4.000 (zegge: vierduizend euro) per overtreding en een boete van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes gelden naast het in de overeenkomst afgesproken tarief en derhalve naast het onverminderd recht van Libero tot het vorderen van volledige schadevergoeding door opdrachtgever.


ARTIKEL 12 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Libero op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen (en Libero kan zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning) is Libero niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Onder derden wordt niet verstaan het front office en back office pakket waarmee Libero onder andere de uitvoering van zijn dienstverlening heeft ingericht (met name Carerix) omdat de overdracht van de gegevens in deze systemen noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.


ARIKEL 13    Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Libero is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Libero en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank Oost-Brabant.